MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)

ระยะเวลาเริ่ม 18/12/2560 (สัญญาหนึ่งปี) สิ้นสุด 30/09/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –