MOU คณะครุศาสตร์

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ระยะเวลาเริ่ม : 17/11/2560 (สัญญาสามปี)

สิ้นสุด : 30/11/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –