#ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร
ร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊ก พร้อมติดแฮชแท็ก
#BSRUรักษ์ผ้าไทย #ชื่อหน่วยงาน
*** หมายเหตุ โพสต์เป็นสาธารณะ ***
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –