#ข่าว มบส.

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ด้วยความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยจากโรคระบาด จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาจีนจำนวน 150 คน ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัส Corona”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยจากโรคระบาด จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาจีนจำนวน 150 คน ในหัวข้อเรื่อง “มาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัส Corona” โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมงาน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.พรธิภา ไกรเทพ ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายพยาบาลและอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ตรวจวัดไข้ แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –