#ข่าว มบส.

เรียน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพื่อสอดรับกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรค COVID-19
——
:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –