#ข่าว มบส.

เรียนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง เพื่อนำเป็นเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >>> https://qrco.de/bbTc9Q

*** หมายเหตุ : ขอเลื่อนการประชุมโครงการวิพากษ์แผนฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ทั้งนี้หากมีการกำหนดการใหม่ จะแจ้งทุกท่านอีกครั้ง

:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –