MOU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลาเริ่ม : 13/01/2561 (สัญญาสองปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –