#ข่าว มบส.

เชิญชมการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ “การสร้างสรรค์เพลงกลองอาเซียน”

เชิญชมการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์
“การสร้างสรรค์เพลงกลองอาเซียน”
โดย ผศ.รังสรรค์ บัวทอง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
เวลา 10:30 น.
ณ โรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –