Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ (๔ปี) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏยศิลป์ (๔ปี) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัย (ศิลปินร่วมสมัยด้านการเคลื่อนไหวและการเต้น จากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมสมัย) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –