Show Case

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดศิลปะการแสดงร่วมสมัย ในโครงการ M-Culture Talent ระดับ ๔ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู ได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดศิลปะการแสดงร่วมสมัย ในโครงการ M-Culture Talent ระดับ ๔ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข การประกวด M- Culture Talent รอบ ๔ จังหวัด
กล่าวต้อนรับโดยนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และกล่าวรายงานโดย นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส และปัตตานี กว่า ๕๐๐ คน ซึ่งเป็นรอบตัดสินรางวัลชนะเลิศค้นหาการแสดงร่วมสมัยที่ดีที่สุดใน ๔ จังหวัด คือ ปัตตานี สงขลา ยะลา และนราธิวาส อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –