#ข่าว มบส.

ห่ า ง กั น…ไ ม่ ห่ า ง ไ ก ล

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอร่วมส่งกำลังใจให้ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –