#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครทั้งแผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทำสารนิพนธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –