#ข่าว มบส.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดพื้นที่ให้บริการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างพิเศษ ที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –