#ข่าว มบส.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งดให้บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรค COVID – 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –