#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
——
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความใน 3 ระดับ ได้แก่
-มัธยมศึกษาตอนต้น
-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-ระดับอุดมศึกษา

โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด จำนวน 102 คน ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ทองอินทร์ สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เด็กชายปุณย์ อุณหก้องไตรภพ สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เด็กชายวิมาน ธูปทอง สังกัด โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-รางวัลชนะเลิศ : นายธนบัตร คนอยู่ สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นางสาวกวินนา บุญทศ สังกัด โรงเรียนสตรีศึกษา
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายพงศกร พิรมยิ่ง สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
ระดับอุดมศึกษา
-รางวัลชนะเลิศ : นางสาวทิพย์ภาภรณ์ พรหมจินดา สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : นางสาวนฤมล แดงเปี่ยม สังกัด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : นายอนุเทพ มาตย์นอก สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถโหลดเกียรติบัตรได้ ดังนี้
– ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ระดับ : https://bit.ly/318HLOo
– ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : https://bit.ly/39HgExQ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : https://bit.ly/2D5eQTt
ระดับอุดมศึกษา : https://bit.ly/314b0C3
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
——
#BSRURecentNews สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –