#ข่าวกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า 36,000 บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า 36,000 บาท

ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

การประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ระดับอุดมศึกษา

*** ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง culturebsru@gmail.com
และส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
(วงเล็บมุมซอง ประกวดเขียนเรียงความ)
ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
—-
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2VVtH9c
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –