#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นที่ 19 มกราคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมวางแผน และรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –