#ข่าว มบส.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม *ประกาศผล* การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่ลอยกระทงถึงสงกรานต์ โดยพิจารณาจาก ความร่วมมือของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ที่สวมใส่ผ้าไทยและถ่ายรูปลง Facebook ติด Hashtag อย่างสม่ำเสมอ

*หน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ได้แก่*
*- ระดับคณะ / วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์*
*- ระดับสถาบัน / ศูนย์ / สำนัก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ*

หมายเหตุ คณะ/สำนัก ที่เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานสามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

https://www.facebook.com/100001296033785/posts/2836669486386225/


——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –