#ข่าว มบส.

BSRU จัดโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 มกราคม 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ร่วมกับ Dong-ah Institute of Media and Arts (DIMA), South Korea, Universiti Mahasaraswati Denpasar (UNMAS), Republic of Indonesia และ Lipa City College (LCC), Philippines จัดโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อีกทั้งฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิตสื่อด้านสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 12 – 23 มกราคม 2563 โดยมี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี กล่าวปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบของที่ระลึกและประกาศนียบัตร ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 3 อาคาร 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –