#ข่าว มบส.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 4

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 4 (แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19) เพื่อการป้องกันปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา จึงขอประกาศ ดังนี้
—-
โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication) ประจำปีการศึกษา 2562

#แจ้งเลื่อนการสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีประกาศแจ้งอีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศได้ที่ http://iaan.bsru.ac.th
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –