#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563
—-
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2564 – 2568 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ดังนี้
1. อ.ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียวประธาน
2. ผศ.วิมล อุทานนท์ รองประธาน
3. อ.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองประธาน
4. รศ.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ
5. ผศ.นุกุล สาระวงศ์ กรรมการ
6. อ.เนตร โพธิ์เขียว กรรมการ
7. ผศ.อภิญญา หนูมี กรรมการ
8. น.ส.ชมภู เมืองคลี่ กรรมการ
9. น.ส.สุภาภรณ์ เสียงเย็น กรรมการ
10. นายสืบยศ สินบัว กรรมการ
11. นายภูชิต พิมพ์พิทักษ์ กรรมการ
12. น.ส.วราภรณ์ พุ่มรอด กรรมการเลขานุการ
ณ ห้องประชุมบุณฑริกชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
—-
#BSRURecentNews สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –