Uncategorized

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งทุกท่านทราบ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19

ขณะนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยมี นโยบายปลอดค่าปรับสำหรับผู้ใช้บริการ ดังนี้
1. งดค่าปรับการยืมหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63
2. หนังสือที่ยืมก่อนหน้านี้ (ภายในเทอม 2/62) สามารถนำมาคืนภายใน 31 พ.ค. 63 โดยไม่มีค่าปรับ

***หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –