#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดรวมแหล่งสืบค้น งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ออนไลน์

1. คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR)
https://cuir.car.chula.ac.th

2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://digital.library.tu.ac.th/

3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แปะ link ไม่ได้ ค้นหาคำว่า CMU e-Thesis ใน Google แทนนะครับ

4. ฐานข้อมูล Dspace มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.graduate.su.ac.th/dspace/index.php

5. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Digital Repository
http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace

6. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (DPU e-Theses)
https://lib.dpu.ac.th/page.php?id=6488

7. คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Knowledge Bank
http://kb.psu.ac.th/psukb

8. ฐานข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
http://libsearch.nida.ac.th

9. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://library.lib.ru.ac.th/screens/mainmenu_thx.html

10. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://ird.stou.ac.th/dbresearch/index.php

11.Thai Digital Collection (TDC)
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

12.Research Gateway Common Service สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.researchgateway.in.th

13. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.)
http://dric.nrct.go.th/Index

14. ฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
https://elibrary.trf.or.th/default2018.asp

15. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/web/guest/researches-law-essay

16. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน I กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน น
http://research.mol.go.th/2013

17. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

18. งานวัจัย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
https://knowledge.tijthailand.org/en/publication

19. ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักงานกิจการยุติธรรม
http://www.justice-kb.oja.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –