#ข่าว มบส.

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ สำหรับ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่้วไปหัวข้อ “การพัฒนาความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย” เรียนรู้การสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย

ประกอบด้วย ฐานข้อมูล
ProQuest Dissertations & Theses Global
SpringerLink – Journal
Web of Science
ScienceDirect และ ThaiLlS
.
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00 น.
.
สมัครเข้าร่วมอบรมที่เว็บไซด์ https://forms.gle/v3pfTM3DiAMb856R6
.
*หมายเหตุรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พร้อมใส่รหัสห้องอบรม zlsm5h
ผู้ที่เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรม จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักวิทยบริการฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnla7ri0oFh8RL4SMtv6WOT77RcuycywTQmGjY6Dy0ssPNNw/viewform

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –