MOU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลา เริ่ม : ปีการศึกษา 2560 (สัญญาห้าปี)

สิ้นสุด : พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –