#ข่าว มบส.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการพลังงาน ขอเชิญจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 สิงหาคม 2563
กรอบการวิจัย :
1) โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
2) การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
3) การประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า
—-
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ออกประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยมุ่งเป้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบวงเงินสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า จำนวนเงิน 1,100 ล้านบาท และมีกรอบข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า จำนวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
1) โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
2) การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก
3) การประกอบกิจการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการประจุไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า
—-
สำนักงาน กกพ. จึงขอเชิญนักวิจัยจัดทำแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า (Concept Paper) จำนวนไม่เกิน 1 หัวข้อเพื่อรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ.2559 และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า
—-
โดยสามารถเสนอแนวคิดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email : pdfund97_4@erc.or.th)
ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – วันที่ 3 สิงหาคม 2563
กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการมากกว่า 1 ข้อเสนอโครงการ สำนักงาน กกพ. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่าน E-mail : pdfund97_4@erc.or.th เป็นลำดับแรกตามวันและเวลาที่ระบุตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยท่านสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายสาธิต รุ่งพุทธิกุล (ผู้ประสานงาน สำนักงาน กกพ.) เบอร์โทรศัพท์ 0 2207 3599 ต่อ 311 , 348

http://brms.bsru.ac.th/download/News-mov/ex-4-7-63.pdf
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –