#ข่าว มบส.

สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการติดตั้งระบบ VPN สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในภาวะวิกฤติ (COVID – 19)

สามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2563
ติดต่อโดยตรงที่ โทร. 02 473 7000 ต่อ 1722-1723
.
หลังจากกำหนดการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากรแจ้งขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
—-
***หมายเหตุ การติดตั้งระบบ VPN สำหรับผู้ใช้ระบบงาน ERP ที่ต้องเชื่อมต่อมายังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถทำงานตามปกติจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –