#ข่าวสำหรับนักศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ เชิญชวน !! นักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนกศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความชำนาญ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานของนักศึกษา โดยมีหัวข้อการอบรม 4 หัวข้อๆ ละ 3 ชั่วโมง ดังนี้
1) การใช้งาน Microsoft Office ๓๖๕ สำหรับการทำงานร่วมกัน
2) การใช้งาน Microsoft Word พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
3) การใช้งาน Microsoft PowerPoint พื้นฐานและการประยุกต์ใช้
4) การใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ หากสาขาวิชามีความประสงค์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการพัฒนาทักษะของนักศึกษา วันและเวลา ตามความต้องการของสาขาวิชาฯ
—-
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.094-1523-965 (คุณเดชอาคม คดเกี้ยว)
หรือ Line OA : @ccbsru
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –