#ข่าวกิจกรรม

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวิพากย์หลักสูตร “วิเคราะห์สารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ” ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (ReSkill/UpSkill/NewSkill)

—-
วันที่ 20 มิถุนายน 2563 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวิพากย์หลักสูตร “วิเคราะห์สารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ” ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/New skill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมโครงการ และได้กล่าวถึงความสำคัญของการ Upskill / Reskill ของกำลังคนในตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งมี รศ.ดร.อลิศา ทรงศรีวิทยา ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในความรู้เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลและความสำคัญในการนำมาใช้ในองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการวิพากย์หลักสูตรรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรแก่ ทีมงานพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักคอมพิวเตอร์
—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –