#ข่าว มบส.

สำนักกิจการนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ที่ยื่นคำร้องขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย คำร้อง ทบ.17 เพื่อขอจบการศึกษา “สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้อง ทบ.17 ในภาคเรียนที่ 1 , 2 และ 3 / 2562 กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” แต่ยังติดปัญหาเกี่ยวกับ หน่วยกิจกรรมไม่ครบ หรือ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณาช่วยเหลือได้ที่ : http://dsad.bsru.ac.th/covid-19
.
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563
.
#เฉพาะนักศึกษาผู้ที่ยื่นคำร้องทบ17เท่านั้น
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –