#ข่าวสำหรับนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช เข้ารับทุนจากคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช เข้ารับทุนจากคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,000.-บาท นักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาได้แก่ 1. นางสาวธิติภรณ์ บุญมี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. นางสาวสุภัชชา ละม้ายเมือง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. นางสาวเหมวดี อินทรสมบัติ สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
—-
#BSRURecentNews สำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช เข้ารับทุนจากคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –