#ข่าวกิจกรรม

สำนักกิจการนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักกิจการนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ประธานคณะกรรมการประจำสำนักกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ รศ.สายัณ พุทธลา ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ คุณอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ผศ.ดร.ธนภัทร์ เตชาภิรมย์ ผศ.เชิดศิริ นิลผาย อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู อาจารย์ขวัญชัย ช้างเกิด คุณณัฐวรรณ์ สุขทั่ว เข้าร่วมประชุมให้ความเห็น แนะแนวทางการดำเนินงานของสำนักกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามภารกิจต่อไป ณ ห้องประชุมสุริยะ 3 อาคาร 1
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
—-
#BSRURecentNews สำนักกิจการนักศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 #BSRUNews

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –