Uncategorized

สาขาวิชาอาเซียนศึกษา ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมทักษะที่จำเป็น สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กัมพูชา: ชุมทางทางวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม”

ร่วมรับฟังการบรรยาย

– การใช้ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารกับชาวกัมพูชา
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

– ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรและสถานที่สำคัญในกัมพูชา
โดยวิทยากรรับเชิญ คุณอมรรัตน์ จริงวาจา

– ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง
—-
ในวันเสาร์ที่ 14​ มีนาคม 2563
ณ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา อาคาร 29
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –