#ข่าว มบส.

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ รับเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ (ชนิดเติม)

ณ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาคาร 9 ชั้น 1
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นไป

*ส่งตัวแทน 1 คน/1 หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –