#ข่าว มบส.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปี 2563 (รอบที่ 2)

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)
– งบประมาณไม่เกิน 60,000 / ข้อเสนอโครงการจำนวน 30 ข้อเสนอโครงการ
– งบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท / ชุดโครงการ จำนวน 3 ชุดโครงการ
– ทุนวิจัยรวม 2,400,000 บาท

***หมายเหตุ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ จึงจะเสร็จสมบูรณ์

1.ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 3 ชุด
2. ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการทุนและผลงานวิชาการ (BRMS)
ประสานเจ้าหน้าที่ดูแลทุนภายใน คุณธัญลักษณ์ (เตย)
Line @364dygme (เฉพาะบุคลากรในมหาวิทยาลัย)

*******โปรดดำเนินการตามขั้นตอนในข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2563*******
—-
ดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
http://research.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –