Uncategorized

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีเป้าหมายการตอบโจทย์ความต้องการที่สำคัญของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ควบคู่กับการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นกลไกความรู้สนับสนุนการทำงานกับพื้นที่ ในปี 2561 เรื่อง“การสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. กล่าวเปิดโครงการประชุมติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ประธานแผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม และผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานสรุปการดำเนินงานภาพรวมของโครงการ ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยนักวิจัยนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านเวทีการประชุม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
—-
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
—-
#BSRURecentnews สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –