#ข่าว มบส.

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง” ระยะที่ 3

วันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง” ระยะที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษทางสถิติเพื่อการวิจัย วิทยากรโดย รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีการนำเสนอชุดโครงการจากกลุ่มนักวิจัย พี่เลี้ยง น้องเลี้ยง หลายสาขาวิชา ทั้ง 5 คณะและวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันพัฒนาชุดโครงการให้มีความสมบูรณ์ ผ่านการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการได้รับทุนที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) สอดคล้องกับการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน PMU และจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งนี้มี ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญโดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย วช. สกสว. ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. สวก. BEDO อาจารย์อตินิสภ์ ตำนานทอง นักวิเคราะห์อาวุโส สวก. รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเทคโนโลยี การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมวิพากษ์ชุดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ และบริหารจัดการทุนภายใน และนักวิจัย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
——
#BSRURecentNews สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักวิจัยขั้นสูง” ระยะที่ 3 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –