#ข่าว มบส.

ศูนย์วิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7(อพท.7) ผลิตเจลเเอลกอฮอล์ 500 ลิตร

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7(อพท.7) โดยมี รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ผลิตเจลเเอลกอฮอล์ 500 ลิตร แจกให้ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองโบราณอู่ทองทวารวดี จังหวัด สุพรรณบุรี

#BSRURecentnews ศูนย์วิทยาศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7(อพท.7) ผลิตเจลเเอลกอฮอล์ 500 ลิตร #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –