#ข่าว มบส.

ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในหัวข้อกิจกรรมเสวนา “การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Internet of Thing & Autonomous Robots” โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยรัตน์ แก้วด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ วิทยากรโดย 1.นายเจษฎา เติมพรเลิศ
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท UREKA automation 2. อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มบส. ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำเอางานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ประกอบด้วยผู้แทนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุม โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ ได้แก่
1.สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ
2.ผลผลิตคือสถานประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับแบบผลิตภัณฑ์ (Concept Design/2D และ3D Drawing) จำนวน 2 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ๆ ละ 1 กิจการ
3.ผลลัพท์คือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –