#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิชาออกแบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ เทอม2/62

ตารางสอน : ดาวน์โหลด*

แนวการสอน :  ดาวน์โหลด*

ผังมโนทัศน์ : ดาวน์โหลด


บทที่ 1 ทรัพยากรสารสนเทศ : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 : ดาวน์โหลด


บทที่ 2 การแสวงหาสารสนเทศ : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 : ดาวน์โหลด


บทที่ 3 การอ้างอิง : ดาวน์โหลด  | บรรณานุกรม : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 : ดาวน์โหลด


บทที่ 4 เทคนิคการนำเสนอ : ดาวน์โหลด | ตัวอย่างแบบฟอร์มการวางแผนการนำเสนอ : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 : ดาวน์โหลด


บทที่ 5 เทคนิคการออกแบบเบื้องต้น : ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 : ดาวน์โหลด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –