#ข่าว มบส.

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุ่มที่ 2) ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

พิจารณาเฉพาะบทความที่จัดรูปแบบตามวารสารกำหนด (รายละเอียดในรูปแบบการเขียนบทความ)
**Peer-review: Single blinded โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
—-
กำหนดการเปิดรับบทความ
1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
—-
ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*
1 มีนาคม 2563 ถึง 13 เมษายน 2563
—-
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
16 เมษายน 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563
—-
แก้ไขบทความ
16 พฤษภาคม 2563 ถึง
31 พฤษภาคม 2563
—-
ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)
1 มิถุนายน 2563 ถึง 15 มิถุนายน 2563
—-
กำหนดออกวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
30 มิถุนายน 2563
—-
*หมายเหตุ :
1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เปิดรับ
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง
—-
ลงทะเบียนและตีพิมพ์ผลงาน
http://ejs.bsru.ac.th/research/
http://research.bsru.ac.th/งานบริการ/งานวารสารสถาบันวิจัยแล/
—-
กำหนดการออกวารสาร
http://research.bsru.ac.th/2020/11616/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –