#ข่าว มบส.

วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เปิดรับการส่งบทความ

กำหนดการส่งวารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ http://edujournal.bsru.ac.th/
สามารถ ส่งบทความ
ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –