#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เอกสารประกอบการเรียนการสอน 2/2562

 

ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงเรียนวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (วิชาศึกษาทั่วไป) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษารายวิชานี้ อันประกอบด้วย

1. แนวการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 2/2562

2. ตารางการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2562

3. คำอธิบายรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –