#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
—-
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดี ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ไปร่วมเป็นพยานในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ณ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของพลังงานตลอดจนทรัพยากรพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของประชาชน การให้ความรู้ผ่านระบบการศึกษาจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้มีการใช้ การดูแล และการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด โดยทั้งสองฝ่ายจึงตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เพื่อผลักดันให้นักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานได้เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
—-
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรในโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –