#ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร และโรงเรียนใน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งภายในการประชุมมีการบรรยาย 2 ดังนี้

การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV)”

วิทยากรการบรรยาย ดังนี้
1. รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี
2. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
3. อาจารย์บุปผา บรรลือเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
4. อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
5. ผศ.ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
6. คุณจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. ว่าที่ร้อยเอก อรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT
8. คุณลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก #BSRUNews

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –