#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำแบบสำรวจการช่วยเหลือกรณี COVID-19

——
1.แบบสำรวจปัญหาและข้อเสนอแนะด้านเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
2.แบบสำรวจขอความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา มบส. ในช่วงภาวะวิกฤติ (COVID-19)
——
3.แบบสำรวจขอความช่วยเหลือสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มบส. ในช่วงภาวะวิกฤติ (COVID-19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –