#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองความเหมาะสมของสถาบัน จากสภาเทคนิคการแพทย์ให้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเวลา 5 ปีการศึกษา (2563 – 2567)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –