#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไปที่ประสบภัยจากปัญหาจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 ในรูปแบบให้เปล่าและกู้ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งในวันแรกของการจัดตั้งกองทุนฯ ได้มีผู้ร่วมบริจาคแล้ว จำนวน 174,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้

1. กองทุนสาธารณประโยชน์ มบส. 100,000.-บาท
2. สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จฯ 20,000.-บาท
3. อธิการบดี (ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 10,000.-บาท
4. คณะรองอธิการบดี (6 ท่าน x 3,000.-บาท) 18,000.-บาท
5. คณะผู้ช่วยอธิการบดี (6 ท่าน X 1,500.-บาท) 9,000.-บาท
6. มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา : ช่วง บุนนาค 1,000.-บาท
7. บริษัทเอเชียวาณิช (คุณอิสรากรณ์ สุวรรณทิพย์) 10,000.-บาท
8. รศ.ศรีมงคล รศ.ศรีมงคล เทพเรณู 1,000.-บาท
9. ผศ.กลอยใจ โสภณปาน 1,000.-บาท
10. ผศ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง 2,000.-บาท
11. สำนักประชาสัมพันธ์ฯ (อ.ดร.พรรณา พูนพิน) 2,000.-บาท
.
รวม 174,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
.
ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนฯ ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 016-0-47641-0
ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู้ภัย COVID-19
——
ภาพโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ข่าวโดย : คณะกรรมการประสานงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)


——
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดตั้งกองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –