#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ช่วยเหลือร้านค้าฯ ที่อยู่ภายใต้โครงการร้านค้าและบริการ

วันที่ 18 มีนาคม 2563 คณะกรรมการโครงการร้านค้าและบริการ นำโดย รศ.สายัณ พุทธลา ประธานโครงการร้านค้าและบริการ จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านค้าและมีมติให้งดค่าเช่าร้านที่อยู่ภายใต้โครงการร้านค้าและบริการ คือ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1 เดือน ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม2563 (ข้อ 1) ว่า “ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น” ประกอบกับประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยให้สอนผ่านระบบออนไลน์ทุกรายวิชาและให้บุคลากรทำงานที่บ้าน (Work at home) ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
——
#BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ช่วยเหลือร้านค้าฯ ที่อยู่ภายใต้โครงการร้านค้าและบริการ #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –