#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 3 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา กังเตีย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (0141)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ (5103)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญแข รุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพืชสวน (5104)
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 3 ท่าน #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –